Organisaties

Zonder deze organisaties hadden we geen computers in bruikleen kunnen geven!  Hartstikke bedankt! :)

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk tot doel: het verbeteren van de positie van kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en andere personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woords.


Bij het doen van uitkeringen kan het bestuur rekening houden met de speciale band die bestaat tussen de Emmaplein Foundation en Noord-Nederland.


De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.


De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

De Geert van Mesdagstichting kan een financiële bijdrage toekennen aan organisaties of particulieren ten behoeve van kleinschalige projecten die tegemoet komen aan de noden en behoeften van lichamelijk, geestelijk of materieel minder bedeelden in het noorden des lands.


Het gaat nadrukkelijk om nog te realiseren projecten met een eenmalig karakter waarvoor geen (volledige) financiering kan worden verkregen uit andere middelen of subsidies.

Het bestuur richt zich op de volgende kerndoelen :

* het geven van bijdragen aan  projecten die de leefomstandigheden * verbeteren op het gebied van gezondheid en armoede

* het geven van bijdragen aan projecten die de toekomstkansen van  kinderen verbeteren door het bieden van onderwijsmogelijkheden

* het geven van bijdragen aan charitatieve fondsen ( A.N.B.I.) die projecten van sociaal-maatschappelijke en  culturele aard uitvoeren

Vanuit onze wens bij te dragen aan een mooiere wereld hebben we op 21 maart 2016 Springtime Foundation opgericht.

 

We willen mensen in een achterstandspositie kansen bieden of een geluksmomentje bezorgen. Dat mogelijk maken, geeft betekenis aan ons werk en aan ons ondernemen. En we worden er blij van!


Team Moving Spirits Voor meer info:

info@decomputerbank.nl

Onze rekening: NL90 INGB 000 80 666 66

© Stichting de Computerbank

Namens de religieuzen ondersteunt de commissie Projecten in Nederland (PIN) projecten die passen bij de inspiratie van de religieuzen.


Maar dat betekent niet dat we alleen geld geven aan 'gelovige' projecten. Veel van 'onze' projecten hebben zelfs niets met de kerk te maken. Het betekent wel dat we zoeken naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen.


Simpel gezegd: PIN betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden kunnen aanpakken.

Het MenzisFonds is in 2018 gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen.

 

Zo kan Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg. Door het fonds (vooral)  regionaal in te zetten onderstrepen wij onze de betrokkenheid en binding met de regio’s waar we de meeste verzekerden hebben. De uitgangspunten zijn laagdrempelig, kleinschalig en dichtbij de verzekerde.

In maart 2019 kregen we een bijdrage van Quiet voor voedingen en accu's van leenlaptops. Super stoer. Door deze bijdrage worden veel juffen en nog meer kinderen blij! 


Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Dat klinkt door in drie onderscheiden activiteiten. Om te beginnen de Quiet Community’s. Hiermee stimuleren en organiseren ze lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. Dan het Quiet-fonds. Hiermee geven ze financiële ondersteuning aan initiatieven die de effecten van de armoede voor kinderen verzachten. Tot slot de Quiet 500. De ‘armoedeglossy’ die met een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Quiet heeft drie speerpunten: vertellen, verzachten & versterken..